facebook_page_plugin

Personálne zabezpečenie školy v školskom roku 2021/22

Vedenie školy

Mgr. Peter Šturc - riaditeľ školy, PaedDr. Beata Imreová - zástupkyňa riaditeľa školy

Triedni učitelia

primárne vzdelávanie

nižšie stredné vzdelávanie

I.A

Mgr. Kamila Loskotová

V.A

Mgr. Erika Hašková

II.A

Mgr. Adriana Cucorová

V.B

Ing. Gizela Švecová

II.B

Mgr. Ľubica Gurišová

VI.A

Mgr. Daša Tarišková

III.A

Mgr. Miroslava Bobová

VII.A

Mgr. Veronika Lehotská

III.B

PaedDr. Alexandra Földesiová

VII.B

Mgr. Zuzana Ollerová

IV.A

Mgr. Monika Rudolphi

VIII.A

PaedDr. Eva Čikkelová

IV.B

Mgr. Eva Ginzeryová

IX.A

Mgr. Ivan Kováč

Školský klub detí

Eva Jakubíková,  Ružena Miťková,  Bc. Erika Vargová

Netriedni učitelia

Pedagogické asistentky

Mgr. Gabriela Tóthová , Mgr. Patrik Stankovič

Kristína Lauková, Bc. Mária Kotrusová

Mgr. Lucia Šišková,

Ivana Šipekiová, Simona Švaralová

Mgr. Klaudia Hancková - špeciálny pedagóg, Mgr. Simona Kubalová - školská psychologička