facebook_page_plugin

Personálne zabezpečenie školského roka 2020/2021

Vedenie školy

Mgr. Peter Šturc - riaditeľ školy

PaedDr. Beata Imreová - zástupkyňa riaditeľa školy

Viera Ščepková – vedúca ŠJ

Mgr. Daša Tarišková – výchovná poradkyňa

Mgr. Ľubica Gurišová – vedúca MZ I. stupňa

PaedDr. Eva Čikkelová – vedúca PK II. stupňa

Triedni učitelia

I. stupeň

II. stupeň

I.A

Mgr. Adriana Cucorová

V.A

Mgr. Daša Tarišková

I.B

Mgr. Ľubica Gurišová

VI.A

Mgr. Veronika Lehotská

II.A

Mgr. Miroslava Bobová

VI.B

Mgr. Zuzana Ollerová

II.B

Mgr. Kamila Loskotová

VII.A

PaedDr. Eva Čikkelová

III.A

Mgr. Monika Rudolphi

VIII.A

Mgr. Ivan Kováč

III.B

Mgr. Eva Ginzeryová

IX.A

Ing. Gizela Švecová

IV.A

PaedDr. Mária Kósová

2020/2021

IV.B

PaedDr. Alexandra Földesiová 

 

 

Školský klub detí

Bc. Erika Vargová – vedúca MZ ŠKD, Eva Jakubíková, Ružena Miťková

Netriedni učitelia

Mgr. Erika Hašková - BIO

Mgr. Patrik Špánik - NAV

Mgr. Patrik Stankovič - TSV, ETV

Mgr. Gabriela Tóthová  SJL, DEJ

Mgr. Lucia Šišková - NAV

 

Ostatní pedagogickí zamestnanci

asistenti učiteľa:  Mária Kotrusová, Kristína Lauková, Ivana Šipekiová, Simona Švaralová

Mgr. Klaudia Hancková

školský špeciálny pedagóg

Mgr. Simona Kubalová
školský psychológ