facebook_page_plugin

Školská jedáleň

Informácie na školský rok 2020/2021

Podľa dodatku k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Levice č. 95 o určení výšky finančného pásma na nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových kategórií stravníkov od 01.09.2019 je schválená:
Výška denného poplatku na nákup potravín na jedno jedlo : roč. 1- 4   1,21€  1,20 € dotácia + 0,01€ finančný príspevok (stravné) uhrádza rodič, ak včas   neodhlási žiaka uhradí plnú sumu 1,21€
roč. 5- 9   1,30€   1,20 € dotácia +0,10 € finančný príspevok (stravné) uhrádza rodič, ak včas neodhlási žiaka uhradí plnú sumu 1,30 €

 Odhlásiť sa zo stravovania alebo prihlásiť sa na stravovanie je potrebné najneskôr do 14.00 hod. v predchádzajúci pracovný deň. Z dôvodu dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov pre školské stravovanie (napr. Zásady správnej výrobnej praxe - HACCP a pod.) nie je možné odhlásiť stravu ráno v daný stravovací deň. Výlučne prvý deň choroby dieťaťa je možné neodhlásenú stravu odobrať do jednorázového obedára, ktorý poskytne ŠJ za poplatok 0,30 €  / v súlade s prevádzkovým poriadkom ŠJ/
- v čase od 11.00 - 11.15 hod. a od 13.45 - 14.00 hod.
- miesto odberu: zadná časť školy, nakladacia rampa oproti altánku
stravník uhrádza plnú výšku príspevku na stravovanie, ktorý je uvedený pri jednotlivých kategóriách stravníkov vyššie v zátvorke. Ďalšie dni neprítomnosti dieťaťa/žiaka na výchovnovzdelávacom procese v škole je potrebné dieťa/žiaka zo stravovania včas odhlásiť. Za neodobratú alebo včas neodhlásenú stravu sa finančná ani vecná náhrada neposkytuje.
Možnosti odhlasovania zo stravovania:
uprednostniť odhlasovanie on-line
- on -line                                             www.skolska14lv.edupage.org
- telefonicky na tel. č.:                    036/63 01 216
- osobne - žiak  v ŠJ pri ZŠ             Školská 14, Levice
      Podľa zákona č. 544/2010 Z.z. o dotáciách v pôsobnosti MPSVR SR, dieťa má nárok na stravu za poplatok znížený o sumu 1,20 € (dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa) iba v prípade, ak sa zúčastní výchovno-vzdelávacieho procesu v základnej škole a odobralo stravu. Na základe uvedeného zákonný zástupca dieťaťa berie na vedomie, že je povinný v prípade neúčasti svojho dieťaťa na vyučovaní, dieťa zo stravy včas odhlásiť, alebo uhradiť plnú výšku príspevku na stravovanie, ktorý je uvedený pri jednotlivých kategóriách stravníkov vyššie v zátvorke.
Oznámenie o pôvode mäsa v školskej jedálni.
Bravčové mäso - Slovenská republika
Hovädzie mäso - Slovenská republika
Hydina - Slovenská republika, Česká republika, Maďarská republika