facebook_page_plugin

Školská jedáleň

Informácie na školský rok 2019/2020

Podľa dodatku k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Levice č. 95 o určení výšky finančného pásma na nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových kategórií stravníkov od 01.09.2019 je schválená:
Výška denného poplatku na nákup potravín na jedno jedlo : roč. 1- 4   1,21€  1,20 € dotácia + 0,01€ finančný príspevok (stravné) uhrádza rodič, ak včas   neodhlási žiaka uhradí plnú sumu 1,21€
roč. 5- 9   1,30€   1,20 € dotácia +0,10 € finančný príspevok (stravné) uhrádza rodič, ak včas neodhlási žiaka uhradí plnú sumu 1,30 €
Určené stravné vo výške 20,00 €  je potrebné uhradiť do 23.08.2019.
Vzniknutý preplatok v šk. roku 2018 / 2019 bude krátený o stravné ( 20,00 € ) na budúci šk. rok 2019 / 2020, pokiaľ ste prejavili záujem o stravovanie. Pri dodržaní podmienok na priznanie dotácie 1,20 € na výchovu k stravovacím návykom dieťaťa podľa zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti MPSVaR SR (dodržanie podmienok odhlasovania stravy) bude preplatok na stravnom vrátený po ukončení školského roku /(júl 2020)

 Odhlásiť sa zo stravovania alebo prihlásiť sa na stravovanie je potrebné najneskôr do 14.00 hod. v predchádzajúci pracovný deň. Z dôvodu dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov pre školské stravovanie (napr. Zásady správnej výrobnej praxe - HACCP a pod.) nie je možné odhlásiť stravu ráno v daný stravovací deň. Výlučne prvý deň choroby dieťaťa je možné neodhlásenú stravu odobrať do obedára  v čase od 11.45 - 13.45 hod. a stravník uhrádza plnú výšku príspevku na stravovanie, ktorý je uvedený pri jednotlivých kategóriách stravníkov vyššie v zátvorke. Ďalšie dni neprítomnosti dieťaťa/žiaka na výchovnovzdelávacom procese v škole je potrebné dieťa/žiaka zo stravovania včas odhlásiť. Za neodobratú alebo včas neodhlásenú stravu sa finančná ani vecná náhrada neposkytuje.
Možnosti odhlasovania zo stravovania: - telefonicky na tel. č.: 036/63 01 216 , osobne v ŠJ pri ZŠ Školská 14, Levice alebo cez edupage.
Podľa zákona č. 544/2010 Z.z. o dotáciách v pôsobnosti MPSVR SR, dieťa má nárok na stravu za poplatok znížený o sumu 1,20 € (dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa) iba v prípade, ak sa zúčastní výchovno-vzdelávacieho procesu v základnej škole a odobralo stravu. Na základe uvedeného zákonný zástupca dieťaťa berie na vedomie, že je povinný v prípade neúčasti svojho dieťaťa na vyučovaní, dieťa zo stravy včas odhlásiť, alebo uhradiť plnú výšku príspevku na stravovanie, ktorý je uvedený pri jednotlivých kategóriách stravníkov vyššie v zátvorke.
Oznámenie o pôvode mäsa v školskej jedálni.
Bravčové mäso - Slovenská republika
Hovädzie mäso - Slovenská republika
Hydina - Slovenská republika, Česká republika, Maďarská republika