facebook_page_plugin

Školská jedáleň

Informácie na školský rok 2021/2022

Výška stravného od 1.9.2021 pre žiakov, ktorí nemajú nárok na dotáciu       
roč. 1. – 4. 1,21 €
roč. 5. – 9. 1,30 €                                                                      
Spôsob úhrady príspevku na stravovanie:

Príspevok na  stravovanie uhrádza  zákonný zástupca dieťaťa/žiaka  vopred, najneskôr do 23.  dňa v predchádzajúcom mesiaci, s uvedením priezviska stravníka, triedy stravníka a to zvolenou formou:

  • internetbanking IBAN: SK96 5600 0000 0071 3728 6005        
  • vklad na účet
  • poštová poukážka

V prípade neskorého preukázania úhrady bude stravníkovi poskytnutá strava až od nasledujúceho dňa po dni, kedy bola preukázaná úhrada stravného.

Možnosti odhlasovania zo stravovania:

V prípade, ak sa žiak na vyučovaní nezúčastní, je povinný sa zo stravy odhlásiť.

  • Odhlásiť /prípadne prihlásiť/ obed je možné najneskôr do 14:00 hod. deň vopred (cez víkend do nedele do 19:00) a to:

cez aplikáciu EDUPAGE,     telefonicky: 036 / 6301 216,      osobne v ŠJ

Z dôvodu dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov pre školské stravovanie nie je možné odhlásiť stravu ráno v daný stravovací deň.

  • Zákonný zástupca zodpovedá za včasné odhlásenie dieťaťa/žiaka zo stravy. V prípade, že stravník nesplní uvedené podmienky (neodhlási stravu v školskej jedálni)  zákonný zástupca je povinný uhradiť neodhlásený obed v plnej výške. /Podľa dodatku k VZN Mesta Levice, prevádzkového poriadku ŠJ a ZŠ/.
  • Za neodobratú a včas neodhlásenú stravu sa finančná ani vecná náhrada neposkytuje.
  • Žiak, ktorý neodovzdá zápisný lístok, nebude prihlásený na stravovanie

V prípade neprítomnosti žiaka v škole  (ak sa nestihne odhlásiť vopred) je možné  výlučne v prvý deň odobrať stravu zákonným zástupcom žiaka  do jednorázového obedára, ktorý poskytne ŠJ za poplatok 0,30 €  (pokyn ÚVZ SR, prevádzkový poriadok ŠJ a ZŠ)

v čase  od 11:00 hod. - 11:15 hod. a od 13:45 hod. -  14.00 hod.

miesto odberu: zadná časť školy, nakladacia rampa oproti altánku,

pričom ŠJ nezodpovedá za stravu konzumovanú mimo priestorov ŠJ.

Ďalšie dni neprítomnosti dieťaťa/žiaka na výchovno-vzdelávacom procese v škole je potrebné dieťa/žiaka zo stravovania včas odhlásiť.


Oznámenie o pôvode mäsa v školskej jedálni.
Bravčové mäso - Slovenská republika
Hovädzie mäso - Slovenská republika
Hydina - Slovenská republika, Česká republika, Maďarská republika