facebook_page_plugin

ŠKD

Školský klub detí
     V školskom roku 2020/2021 máme otvorené 3 oddelenia ŠKD. Počet detí v ŠKD sa môže v priebehu školského roka meniť. Dochádzka je zabezpečená spravidla celý školský rok, okrem dní pracovného pokoja a štátnych sviatkov denne od 6:00 hod. do 7:40 hod. (raňajšia činnosť ŠKD) a od 11:40 hod. do 17:00 hod. (popoludňajšia činnosť ŠKD). Príchod detí do raňajšej činnosti ŠKD je najneskôr do 7:15 hod.

     Mesačný poplatok na jedno dieťa je 15 eur. Rodič je povinný uhradiť mesačný poplatok za ŠKD najneskôr do 10. dňa v mesiaci, aj na niekoľko mesiacov naraz. Poplatok sa platí nezávisle od času, počtu dní, ktoré dieťa strávi v ŠKD. Ak rodič odhlási dieťa z ŠKD v priebehu mesiaca, nemá nárok na vrátenie poplatku za daný mesiac.

Prijímanie detí do školského klubu detí
1.    Školský klub detí (ďalej len ŠKD) je určený pre deti plniace si povinnú školskú dochádzku v základnej škole

2.    ŠKD je podľa §133 zákona č. 245/2008 Z.z. školským výchovno-vzdelávacím zariadením. ŠKD je súčasťou školy a zabezpečuje:
    - činnosti podľa výchovného programu školského zariadenia,
    - prípravu na vyučovanie,
    - oddych v čase mimo vyučovania a v čase školských prázdnin.
    
3.    ŠKD sa člení na oddelenia spravidla podľa veku detí.

4.    Počet detí v oddelení ŠKD určí riaditeľ školy, pri dodržaní požiadaviek podľa        
osobitného predpisu vo vyhláške č. 527/2007 Z.z., zákon č. 124/2006 Z.z. o BOZP.

5.    Dieťa je prijaté do ŠKD na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu dieťaťa o prijatie do ŠKD.

6. Písomnú žiadosť / prihlášku o prijatie do ŠKD  a zápisný lístok treba odovzdať počas prvých troch pracovných dní septembra bezpodmienečne riaditeľovi školy prostredníctvom triedneho učiteľa (resp. vychovávateľky).

7. Na prijatie dieťaťa do ŠKD je potrebný súhlas riaditeľa školy, ktorý vydá písomné rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí dieťaťa do ŠKD o oboznámi zákonného zástupcu dieťaťa so svojím rozhodnutím o prijatí alebo neprijatí dieťaťa do ŠKD v písomnom oznámení.

8. Zápisný lístok dieťaťa do ŠKD je potrebné odovzdať bezpodmienečne počas prvých troch pracovných dní septembra riaditeľovi školy prostredníctvom triedneho učiteľa (resp. vychovávateľky). Po tomto termíne už dieťa nemusí byť prijaté do ŠKD.

9. Prijímanie detí do ŠKD v inom termíne povoľuje (nepovoľuje)výlučne riaditeľ školy.

Zmeny v dochádzke dieťaťa do školského klubu detí
Odhlásenie dieťaťa zo ŠKD
1.    Zákonný zástupca dieťaťa má právo prerušiť dochádzku dieťaťa v ŠKD alebo odhlásiť svoje dieťa z dochádzky do ŠKD aj v priebehu školského roka. Prerušenie alebo odhlásenie musí byť zrealizované písomnou formou - žiadosťou o prerušenie alebo žiadosťou o odhlásenie u vedúcej ŠKD (resp. vychovávateľky oddelenia).

2.    Zákonný zástupca je povinný písomne oznámiť odchýlky v dennej dochádzke - každú jednorazovú zmenu pobytu dieťaťa v ŠKD.

Vylúčenie dieťaťa zo ŠKD
Riaditeľ školy má možnosť vylúčiť dieťa z ŠKD, ak dieťa opakovane poruší školský poriadok. Zákonný zástupca je o tejto možnosti informovaný pri prijímaní dieťaťa do ŠKD.

Výchovno-vzdelávacia činnosť ŠKD je zameraná na činnosť oddychovú, rekreačnú, záujmovú a na prípravu na vyučovanie. Pre činnosť ŠKD sú využívané učebne (herňa), telocvičňa, ihrisko, detské átrium a iné objekty školy, v ktorých deti dodržujú školský poriadok. Dochádzka dieťaťa, ktoré je do ŠKD prihlásené je povinná. Každú zmenu je rodič povinný ohlásiť písomne.
Opustiť ŠKD bez vedomia vychovávateľky je neprípustné. Za bezpečnosť detí počas celého pobytu v ŠKD zodpovedá vychovávateľka. Deti sú povinné rešpektovať a plniť príkazy vychovávateľky. Za dieťa, ktoré bolo na vyučovaní, ale vychovávateľka ho neprebrala od vyučujúceho, vychovávateľka nezodpovedá.
Počas konania popoludňajšieho vyučovania, krúžkov a náboženstva si vyučujúci preberá deti od vychovávateľky do svojej zodpovednosti a po skončení odovzdáva vychovávateľke, alebo podľa dohody s rodičom uvoľňuje dieťa domov.
Pri hrách a iných činnostiach je vychovávateľka povinná poučiť deti o bezpečnosti. Pri činnostiach organizovaných mimo objektu školy nemožno zveriť jednej vychovávateľke viac ako 25 detí.
Pokiaľ rodič neuhradí stanovený poplatok za pobyt dieťaťa v ŠKD a boli použité všetky primerané dostupné spôsoby zabezpečenia úhrady, rozhodne vedenie školy a ŠKD o vyradení zo školského klubu detí.