facebook_page_plugin

Výchovný poradca

Kontakt:  Mgr. Daša Tarišková, výchovný poradca  

Konzultačné hodiny: kedykoľvek podľa vopred dohodnutého termínu prostredníctvom žiaka

Základné informácie pri podávaní prihlášok na stredné školy:

Postup pri podávaní prihlášok na stredné školy (SŠ) podľa Vyhlášky MŠ č. 245/2008 Z.z.o prijímaní na vzdelávanie v stredných školách:

 1. Zákonný zástupca žiaka podáva prihlášku riaditeľovi ZŠ, ktorú žiak navštevuje.
 2. Zákonný zástupca žiaka si môže podať dve prihlášky na dve rôzne SŠ alebo na dva rôzne odbory vzdelávania tej istej SŠ a dve prihlášky na odbory, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania, t.j. na odbor s talentovou skúškou. Ďalšiu prihlášku si môže podať iba v prípade, ak žiak nebol v prvom termíne prijatý ani na jednu zo SŠ, a to na druhý, júnový termín prijímacieho konania.
 3. Termíny platné pre tento školský rok, ako aj informácie o prijímaní na SŠ sú uverejnené na internete, na stránke školského výpočtového strediska www.svslm.sk. Nachádzajú sa tam aj štatistiky naplnenosti SŠ, zoznamy SŠ a odkazy na jednotlivé stredné školy.
 4. Prihlášku vyplňuje výchovný poradca na základe údajov získaných od rodičov. Za správnosť údajov uvedených na prihláške ručí svojím podpisom aj zákonný zástupca žiaka, aj žiak.
 5. K prihláške je možné doložiť kópiu dokladu o úspešnom umiestnení v predmetovej olympiáde alebo v súťaži, ktorá súvisí s odborom, o štúdium ktorého sa žiak uchádza.

Organizačné pokyny k prijímacím skúškam na stredné školy

 1. prihlášky na stredné školy, kde je potrebné overenie špeciálnych zručností, schopností a talentu:
   a) podanie prihlášok na študijné odbory, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych zručností, schopností, talentu do 20.02.2020
   b) talentové skúšky na SŠ: 15.03. - 30.04. 2020
        

  2. prihlášky na ostatné stredné školy:
     a) podanie prihlášok na ostatné študijné a učebné odbory, vrátane osemročných gymnázií do 10.04.2020
     b) prvé kolo prijímacích skúšok na SŠ: 11.05.2020, 14.05.2020
     c) druhé kolo prijímacích skúšok na SŠ: 16.06.2020

  Zápisný lístok:
  Po prijatí žiaka na strednú školu výchovný poradca vydá, po prinesení rozhodnutia o prijatí, zápisný lístok.

Testovanie 9 -  termín: 1. apríl 2020
      - náhradný termín: 15. apríl 2020
Burza informácií o stredných školách: 21.11.2019

Zaujímavé adresy:
www.svspn.sk
www.minedu.sk
www.corobim.sk
www.komposyt.sk

www.uips.sk
www.nemajnasalame.sk