facebook_page_plugin

Školský špeciálny pedagóg

Kontakt:   Mgr. Monika Rudolphi, špeciálny pedagóg

Konzultačné hodiny, konzultácie prebiehajú vždy po osobnom dohovore štvrtok od 9:00 do 11:00 alebo podľa potreby aj inokedy na vopred dohodnutý deň a čas.

Práca špeciálneho pedagóga je zameraná na niekoľko oblastí:
      - Individuálna špeciálno-pedagogická reedukácia
      - Konzultácie s rodičmi žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami
      - Komunikácia  s poradenskými zariadeniami
      - Vypracovanie individuálneho vzdelávacieho programu  žiaka so špeciálnymi potrebami

Medzi najčastejšie sa objavujúce diagnózy patria predovšetkým špecifické vývinové poruchy učenia, dyslexia, dysgrafia, dysortografia a dyskalkúlia. Vo všeobecnosti platí, že  deti s týmito poruchami musia vynaložiť oveľa viac úsilia a snahy, aby sa svojimi výkonmi priblížili k ich rovnocenným spolužiakom. Vo vzdelávaní  takýchto žiakov je nevyhnutná pravidelná a systematická práca, nepoľaviť a byť dôsledný. A to je v skutočnosti asi to najnáročnejšie. V súčasnosti  však existuje veľa možností,  špecifických cvičení, postupov  ako dieťaťu pomáhať. Dobrou podporou  sú aj vhodné  predkladané hračky.

Individuálna špeciálno-pedagogická reedukácia, čiže náprava alebo korekcia prebieha v našej škole v samostatnej učebni. Je zameraná na oblasti, narušené špecifické deficity, ktoré zabraňujú dieťaťu primerane jeho schopnostiam sa učiť. Môže ísť o narušené sluchové a zrakové vnímanie, celkovú orientáciu dieťaťa, oslabenú pozornosť, úroveň grafomotoriky, nesprávny úchop písacieho náčinia, poruchy reči, správania a iné. Zvýšenú pozornosť venujeme nácviku správnej techniky čítania a porozumenia textu.