facebook_page_plugin

Erasmus+ - Európska dúha

Festival hodnôt

Dňa 14.6.2019 sa na ZŠ Školská 14 v Leviciach uskutočnilo metodicko-zábavné dopoludnie pod názvom "Festival hodnôt".  Tieto aktivity sa uskutočnili v rámci diseminácie a šírenia výsledkov projektu Erasmus+ - " Sedem farieb dúhy", ktorý je zameraný na výučbu Európskych hodnôt ako sú priateľstvo, demokracia, humanizmus a spolupráca.  Jedným z výsledných produktov projektu je metodická príručka, v ktorej sú spracované metodické listy na výučbu hodnôt. Metodická príručka je spoločným dielom všetkých participujúcich krajín projektu: Portugalsko, Poľsko, Bulharsko, Litva, Taliansko, Grécko a Slovensko. Žiaci našej školy pod vedením pani učiteľky Tariškovej hravou a zábavnou formou vyskúšali niektoré z týchto aktivít. Jednou z nich bolo pantomimickou formou znázorniť vybrané hodnoty alebo ich nakresliť, poprípade slovne opísať. Úlohou ostatných žiakov bolo uhádnuť o akú hodnotu ide. Súčasťou zábavného dopoludnia bolo aj vypĺňanie dotazníkov, v ktorých sme mapovali názory žiakov na dané aktivity. Pre nás ako učiteľov boli pozitívne ohlasy žiakov na uskutočnené aktivity prínosom, lebo vieme že naša práca nebola zbytočná a metodická príručka môže byť zdrojom a inšpiráciou pre prácu učiteľov.

Erasmus+ - prezentácie povestí

Prvý rok práce na projekte Erasmus + ubehol ako voda a v pondelok 19.6.2017 sme ho ukončili stretnutím žiakov druhého stupňa, kde vybraní študenti prezentovali svojim spolužiakom povesti a legendy od našich partnerských krajín. Spoločne ich potom porovnávali s našimi povesťami a hľadali v nich pozitívne hodnoty ako sú láska, priateľstvo, solidarita, srdečnosť, pohostinnosť, čestnosť, spravodlivosť a veľa iných, ktoré sú dôležité pre zjednotenie európskych krajín a pre vzájomné spolunažívanie v priateľstve a mieri.

Projektové stretnutie Erasmus+

       Základná škola, Školská 14 v Leviciach začala participáciu na medzinárodnom projekte Erasmus+ s názvom „Európska dúha – sprievodca k výučbe Európskeho občianstva“ a preto sa v dňoch 22.-27. októbra 2016  zástupcovia našej školy Mgr. Peter Šturc, PaedDr. Beáta Imreová a Mgr. Eva Ginzeryová   zúčastnili na prvom projektovom stretnutí v Poľsku v Poznani.

Čítať ďalej: Projektové stretnutie Erasmus+