facebook_page_plugin

Projekty

Najnovším projektom, do ktorého sme sa zapojili školskom roku 2016/2017  je program Erasmus+. V rámci kľúčovej aktivity KA2  participujeme ako partnerská škola v projekte s názvom Európska dúha - sprievodca k výučbe európskeho občianstva. Ďalšími partnerskými krajinami sú Poľsko, Taliansko, Bulharsko, Grécko, Litva a koordinujúcou krajinou ja Portugalsko.
Cieľom projektu je objavovať a spoznávať v povestiach a národných hrdinoch európske hodnoty ako je solidarita, priateľstvo, mier, sloboda, tolerancia a mnoho iných a na základe nich potlačiť prejavy rasizmu, xenofóbie a tak zjednotiť krajiny Európy.

Pedagogickí zamestnanci  za posledné obdobie realizovali  nasledovné projekty

Magická recyklácia v Európe je názov  projektu v rámci programu Comenius - partnerstvo škôl. Projekt bol zameraný na ekológiu, recykláciu a minimalizovanie odpadu, spoznávanie a porovnávanie krajín v oblasti recyklácie plastov, papiera, bioodpadu prostredníctvom putovnej bábiky, ktorá navštevuje každú participujúcu krajinu a zažíva s deťmi rôzne dobrodružstvá. Oficiálna stránka projektu TU.

Projekt Roztancujme sídlisko
Projekt bol  zameraný na výučbu rôznych tanečných štýlov, ich základných krokov, nácvik choreografií pod odborným dohľadom lektorov tanca. Cieľovou skupinou projektu boli žiaci školy a ich rodičia, resp. komunita obyvateľov sídliska Vinohrady. Vyvrcholením projektových aktivít bol tanečný festival.

Projekt Zdravie a bezpečnosť v školách
Názov nášho projektu je Multivitamínko, ktorého cieľom boli aktivity zamerané na podporu a ochranu zdravia, zdravého životného štýlu. Výsledným produktom bolo výchovné divadelné predstavenie, ktoré  hravou formou prispelo k zvýšeniu  záujmu detí o zdravé stravovanie.

Projekt Detský čin roka
Na základe výzvy OZ Detský čin roka žiaci školy urobili zbierku hračiek pre deti čakajúce v ambulancii na vyšetrenie. V spolupráci s Poliklinikou SANAT v Leviciach sa hračky priebežne budú dopĺňať, prípadne sa zbierka rozšíri aj do zubných ambulancií.

eTwinning
V školskom roku 2014-2015 sme sa zapojili do medzinárodného eTwinning projektu pod názvom Be Healthy - Eat well, Live well. Na projekte sme spolupracovali s partnerskou školou z Rumunska. Aktivity projektu boli zamerané na zdravý životný štýl – varenie, cvičenie. V tomto školskom roku pokračuje projekt na tému...

Prevencia šikanovania v základnej škole
I v tomto školskom roku sme pokračovali v prevencii šikanovania, na začiatku školského roka žiaci znova prerokovali a schválili školskú zmluvu o prevencii šikanovania a kyberšikanovania.
Akcie v rámci prevencie šikanovania:
•    činnosť peer aktivistov, CHIPS
•    akcie a besedy pre žiakov organizované koordinátorkou protidrogovej prevencie
•    prednášky CPPPaP v Leviciach pre žiakov I. a II. stupňa:

Spolupráca s partnerskou školou v Náměšti na Hané v Českej republike
V školskom roku 2005/2006 bola nadviazaná spolupráca s partnerskou obcou mesta Levice so Základnou školou  Náměšť na Hané (Česká republika), ktorá vyústila do vzájomných návštev žiakov a pedagógov oboch škôl.

Rozširovanie digitalizácie školy
V rámci podpory digitalizácie škôl  sme sa zapojili do nasledovných projektov
•    Moderné vzdelávanie - digitálne vzdelávanie pre všeobecno – vzdelávacie predmety
•    Zvyšovanie kvality vzdelávania na základných a stredných školách s využitím elektronického testovania
•    Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva