facebook_page_plugin

Usmernenie k hodnoteniu žiakov

Nakoľko v čase prerušenia vyučovania podmienky neumožňujú naplniť plnohodnotnou realizáciou ciele predmetov, riaditeľ školy oznamuje, že v II. polroku školského roka 2019/2020 nebudú hodnotené nasledovné predmety:

  • stupeň: výtvarná výchova, hudobná výchova, pracovné vyučovanie, telesná a športová výchova, etická/náboženská výchova
  • stupeň: výtvarná výchova, hudobná výchova, technika, telesná a športová výchova, etická/náboženská výchova

Ostatné predmety budú hodnotené známkou alebo slovným hodnotením podľa rozhodnutia pedagogickej rady a usmernenia MŠVV a V SR.

V Leviciach dňa 20.04.2020                                                                                        Mgr. Peter Šturc, riaditeľ školy