facebook_page_plugin

Akcie školy - Apríl 2019

Zápis do 1. ročníka

Riaditeľ Základnej školy ZŠ Školská ul. 14 V Leviciach

oznamuje všetkým rodičom budúcich prvákov, že v dňoch:

  1. apríla 2019 v čase od 14:00 do 18:00
  2. apríla 2019 v čase od 8:00 do 12:00

sa v priestoroch hlavnej budovy školy uskutoční zápis žiakov do 1. ročníka.

Na zápis je potrebné prísť s dieťaťom, priniesť občiansky preukaz a rodný list dieťaťa (k nahliadnutiu).

Pri zápise rodičia vypĺňajú Prihlášku k zápisu do 1. ročníka so základnými údajmi podpísanú oboma zákonnými zástupcami.

  • Nevyhnutnou podmienkou pre Rozhodnutie o prijatí žiaka je písomný súhlas oboch rodičov (zákonných zástupcov) s výchovou a vzdelávaním v našej škole. Preto je vhodné, ak na zápis prídu obidvaja rodičia. Pri neprítomnosti jedného zo zákonných zástupcov dieťaťa je možné písomný súhlas  doniesť do školy priamo na zápis (tlačivo na stránke školy).
  • Ak zvažujete odklad povinnej školskej dochádzky napriek tomu, že dieťa dosiahlo vek potrebný na zaškolenie, ste povinní svoje dieťa zapísať, vyplniť Žiadosť o odklad a doložiť odporúčanie Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie + odporúčanie detského lekára. (možnosť aj dodatočne predložiť)
  • Ak rozmýšľate nad predčasným zaškolením dieťaťa, vyplníte Žiadosť o predčasné zaškolenie dieťaťa do 1. ročníka a doložíte ho odporúčaním Centra pedagogicko - psychologického poradenstva a prevencie + odporúčanie detského lekára. (možnosť aj dodatočne predložiť)
  • Pri zápise sú rodičia povinní informovať školu o všetkých zdravotných, psychických, prípadne sociálnych špecifikách dieťaťa, ktoré by mohli mať vplyv na jeho zaškolenie a plnenie povinnej školskej dochádzky.
  • Upozorňujeme rodičov, že na zápis do 1. ročníka musia znovu prísť aj deti, ktoré v minulom roku mali odklad povinnej školskej dochádzky.

Slávik Slovenska

Tak ako každý rok, aj teraz sa 3. apríla uskutočnilo školské kolo súťaže Slávik Slovenska 2019. Súťažiaci mali možnosť predviesť svoj talent v speve krásnych slovenských ľudových piesní. Súťažilo sa v dvoch kategóriách a popredné miesta v prvej kategórii si vyspievali sestry Baltazárové, tesne za nimi skončila ako tretia Katka Labudová. V druhej kategórii si prvé a druhé miesto vyspievali sestry Jenisové. Na treťom mieste sa umiestnila Kamilka Kišková. Víťazkám gratulujeme a Sofinke a Dianke držíme palce v okresnom kole.